عمویی از جنس مهتاب

میخواهم تو باشم

بنام خدا

من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم

من به خوبی ها نگاه کردم

چرا که تو خوبی و این همه اقرارهاست

بزرگترین اقرارهاست

دلم میخواهد خوب باشم

دلم میخواهد تـو باشم و برای همین راست میگویم

نگاه کن ؛

با من بمان !

- احمد شاملو -

[ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ] [ 16:25 ] [ اسما ] [ ]


پرواز

بنام خدا

باید گذشتن از دنیا به آسانی

باید مهیا شد از بهر قربانی

با اینکه همیشه فراموش میکنم....ولی این جمله واقعا روم تاثیر گذاشت...

صدای باد می آید...عبور باید کرد

و من مسافرم ای بادهای همواره!

پ.ن:

دلــم خواب پروانه شدن میبیند....

 

[ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ] [ 13:49 ] [ اسما ] [ ]